Elasticsearch实现批量查询


1 批量查询


批量查询,就是一条一条的查询。比如说要查询100条数据,普通查询就要发送100次网络请求,这个开销是很大的。如果采用批量查询的话,查询100条数据,就只要发送1次网络请求,网络请求的性能开销缩减100倍。


2 API: mget


2.1 普通查询

ES 中查询数据最简单的方式就是通过 GET ,一次查询一条数据,如查询 id 为 1 和id 为 2 的数据。

GET /test_index/test_type/1
GET /test_index/test_type/2

2.2 批量查询

在 ES 中要实现批量查询可以通过 mget 来实现。

(1)查询 id 为 1 和id 为 2 的数据。

GET /_mget
{
  "docs" : [
   {
     "_index" : "test_index",
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  1
   },
   {
     "_index" : "test_index",
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  2
   }
  ]
}

查询结果:

{
 "docs": [
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "1",
   "_version": 2,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_field1": "test field1",
    "test_field2": "test field2"
   }
  },
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "2",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_content": "my test"
   }
  }
 ]
}

(2)查询同一个 index 下的不同 type 的数据。

GET /test_index/_mget
{
  "docs" : [
   {
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  1
   },
   {
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  2
   }
  ]
}

(3)查询同一个index下的同一个type下的数据。

GET /test_index/test_type/_mget
{
  "ids": [1, 2]
}


3 mget 的重要性


一般来说,在进行查询的时候,如果一次性要查询多条数据的话,那么一定要用 batch 批量操作的 API 。这样可以尽可能减少网络开销次数,可将性能提升数倍,甚至数十倍。

mget 正是 ES 提供的批量操作的 API ,所以重要性不言而喻。


参考资料:http://www.roncoo.com/article/detail/128304


 
comments powered by Disqus